top of page

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Společnost:

Prague Services 4U s.r.o. se sídlem Hradešínská 2387/31, Vinohrady, 101 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 151057 (dále jen "Tattoo Mija")

při správě a zpracování osobních údajů zaměstnanců a klientů plně respektují zásady jejich ochrany a v souladu s platnými právními předpisy níže informují subjekty osobních údajů o jejich právech, důvodech zpracování a dalších podstatných informacích týkajících se zpracování osobních údajů.

Společnost Tattoo Mija se v plném rozsahu řídí pravidly stanovenými Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) a v souladu s tímto Nařízením přísně dodržují všechny nastavené postupy.

Pokud se jakákoli část tohoto dokumentu bude zdát nesrozumitelná nebo vyplyne-li potřeba dalšího podrobnějšího vysvětlení některé problematiky související se zpracováním osobních údajů, je možné obrátit se na naši emailovou adresu: 

Obsah:

1. Správce osobních údajů a jeho identifikace – kdo to je.
2. Rozsah zpracování osobních údajů.
3. Účel zpracování osobních údajů, zákonnost zpracování.
4. Doba, po kterou jsou osobní údaje zpracovány.
5. Kdo má k osobním údajům přístup, komu jsou poskytovány.
6. Automatizované zpracování osobních údajů.
7. Jaká jsou práva subjektu údajů.
8. Uplatnění práv subjektů údajů – klientů společnosti Tattoo Mija.

1. Správce osobních údajů a jeho identifikace – kdo to je.

Správcem osobních údajů je osoba, která disponuje s osobními údaji subjektů údajů a zároveň určuje účel a prostředky jejich zpracování. Společnost Tattoo Mija je správcem osobních údajů, jelikož shromažďuje osobní údaje svých zaměstnanců a klientů.

Kontaktní údaje a totožnost správce:

Tattoo Mija, se sídlem Hradešínská 2387/31, Vinohrady, 101 00 Praha 10, e-mail: info@tattoomija.cz , tel.: +420 728 736 221.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl u Správce jmenován. Správce nemá zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.

2. Kategorie subjektů údajů, kategorie, rozsah a účel zpracování osobních údajů.

Společnost Tattoo Mija zpracovává pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytování služeb, plnění zákonných povinností a též k ochraně zájmů společnosti Tattoo Mija. Shromažďujeme osobní údaje klientů, případně těch osob, kteří nám ke zpracování osobních údajů a k oslovení udělili souhlas.

2.1.  Klienti správce

a) identifikační údaje – jméno a příjmení,
b) kontaktní údaje – emailová adresa a případně telefonní číslo

c) v případě nezletilých dle zákonných požadavků ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb, více na webových stránkách www.tattoomija.com

 

3. Účel zpracování osobních údajů kontaktních osob klientů

V případě identifikačních a kontaktních údajů klientů je jejich zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů. Po ukončení smluvního vztahu s klientem jsou údaje klientů vymazány.

 

Společnost Tattoo Mija nezasílá newslettery ani jiná obchodní sdělení.

4.    Doba, po kterou jsou osobní údaje zpracovány.

Veškeré osobní údaje subjektů společnost Tattoo Mija uchovává po dobu nezbytně nutnou, která je vyžadována dle příslušných právních předpisů, např. dle zákona o účetnictví, zákona o archivnictví a evidenci, zákona o dani z přidané hodnoty, atd. a dle obecných i speciálních promlčecích lhůt.

Osobní údaje klientů jsou společností Tattoo Mija uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu mezi subjektem údajů a správcem, případně po dobu trvání uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Společnost Tattoo Mija se při uchování osobních údajů řídí zásadou minimalizace údajů, v okamžiku, kdy odpadne účel zpracování osobních údajů nebo uplyne doba, po kterou je společnost Tattoo Mija povinna osobní údaje uchovávat, osobní údaje jsou zcela vymazány ze systémů, případně vhodným způsobem anonymizovány. Osobní údaje tak nikdy nejsou zpracovávány nebo uchovávány déle, než je nezbytně nutné.

5.    Kdo má k osobním údajům přístup, komu jsou poskytovány.

Osobní údaje jsou zpřístupněny společnosti Tattoo Mija jakožto jejich správci, dále smluvním zpracovatelům, se kterými má společnost Tattoo Mija uzavřenou Smlouvu o zpracování osobních údajů, na základě které jsou tito smluvní zpracovatelé povinni osobní údaje zpracovávat v souladu s Nařízením. Smluvními zpracovateli je zejména správce webového portálu společnosti Tattoo Mija.

6.    Automatizované zpracování osobních údajů.

Společnost Tattoo Mija neprovádí automatické zpracování osobních údajů, včetně profilování.

Soubory „cookies“

Pro správnou funkci webových stránek je někdy nezbytné umístit malé datové soubory, označované jako tzv. „cookies“, na zařízení, ze kterého návštěvník webovou stránku prohlíží.

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na počítač nebo mobilní zařízení návštěvníka webových stránek v okamžiku, kdy tyto stránky začne využívat. Stránky si tak na určitou dobu mohou zapamatovat preference a úkony návštěvníka, které na nich provedli (např. zapamatování přihlašovacích údajů, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje návštěvník nemusí zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Webový server, který spravuje webové stránky společnosti Tattoo Mija www.tattoomija.cz, zasílá na osobní počítač subjektu, který navštíví tyto webové stránky soubory „cookies“, pokud návštěvník přijímání těchto souborů povolil ve svém internetovém prohlížeči.  Jedním z důvodů využití souborů „cookies“ je pomoc při shromažďování statistických údajů o návštěvnosti webových stránek, přičemž tyto údaje nikdy nejsou spojeny s osobními údaji návštěvníka. Návštěvník má možnost přijímání souborů „cookies“ zakázat ve svém internetovém prohlížeči.

7.    Jaká jsou práva subjektu údajů.

a)      Právo na informace týkající se zpracování osobních údajů

Každý subjekt zpracování osobních údajů má právo znát totožnost a kontaktní údaje na správce osobních údajů, jeho zástupce i na případné pověřence pro ochranu osobních údajů, dále má právo znát účel a právní základ zpracování osobních údajů, právo znát příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o předání osobních údajů do třetích zemí, dobu uložení osobních údajů, informaci o právu na odvolání souhlasu a o dalších právech subjektu údajů, možnost podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, informaci, zda jde poskytování osobních údajů je zákonný či smluvní požadavek, informování o automatizovaném rozhodování a profilování.

b)     Právo na přístup k osobním údajům

Právo klienta požadovat od společnosti Tattoo Mija, jakožto správce, potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány. Pokud zpracovávány jsou, tak má klient, jakožto subjekt údajů, právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím o účelu jejich zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým jsou, byly nebo mají být osobní údaje zpřístupněny, dobu zpracování osobních údajů, existence práva požadovat opravu, výmaz, omezení a možnosti vznést námitku proti zpracování, informace o právu podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování osobních údajů, informace o zárukách při předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

Subjekt údajů má právo požadovat od společnosti Tattoo Mija kopie zpracovávaných osobních údajů.

Při opakovaných a zjevně nepřiměřených žádostech je společnost Tattoo Mija oprávněna účtovat klientům přiměřený poplatek na úhradu administrativních nákladů za pořízení kopie.

Uplatnění tohoto práva mohou subjekty údajů uplatnit kromě zaslání písemné žádosti na adresu sídla nebo na e-mailovou adresu společnosti Tattoo Mija info@tattoomija.cz.

c)      Právo na opravu osobních údajů

Subjekt údajů má právo žádat, aby společnost Tattoo Mija bez zbytečného odkladu opravila nepřesné a doplnila neúplné osobní údaje, které se jej týkají. Základem uplatnění tohoto práva je sdělení skutečnosti vedoucí k opravě či doplnění Tattoo Mija.

d)     Právo na výmaz osobních údajů

V případech, kdy pominul účel zpracování osobních údajů, byl odvolán souhlas ke zpracování osobních údajů a v dalších případech, které jsou podrobně uvedeny v čl. 17 odst. 1 písm. a) až f) Nařízení, je společnost Tattoo Mija na základě žádosti povinna osobní údaje žádajícího klienta smazat. Pokud však není splněna zákonná podmínka pro výmaz, má společnost Tattoo Mija právo si osobní údaje ponechat.

Uplatnění tohoto práva mohou subjekty údajů uplatnit zasláním žádosti na e-mailovou adresu společnosti Tattoo Mija info@tattoomija.cz.

e)      Právo na omezení zpracování osobních údajů

Na žádost klienta je společnost Tattoo Mija povinna omezit zpracování jeho osobních údajů jen na nejnutnější zákonné důvody, pokud jsou splněny podmínky dle čl. 18 Nařízení. V obecné rovině lze toto právo uplatnit v případech, kdy není jasné, zda a kdy se budou muset osobní údaje odstranit.

f)       Právo vznesení námitky proti zpracování osobních údajů

V případech, kdy klient dojde ke zjištění, že společnost Tattoo Mija zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se zákonem nebo v rozporu s ochranou soukromého a osobního života klienta, má právo obrátit se přímo na společnost Tattoo Mija s touto námitkou, aby došlo k co nejrychlejšímu odstranění závadného stavu nebo k dostatečnému zdůvodnění nastalé situace. Námitky lze vznášet i proti automatizovanému rozhodování/profilování.

g)      Právo na přenositelnost údajů

Klient může požadovat, aby jeho osobní údaje, které společnosti Tattoo Mija udělil, byly předány jinému správci dle požadavku klienta. Osobní údaje budou přeneseny v běžně používaném odpovídajícím formátu, nebude-li požadavku klienta bránit zákonná či jiná překážka.

h)     Právo podat podnět/stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů

S jakýmkoli podnětem či stížností týkající se zpracování osobních údajů se klient může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, jakožto na dozorový orgán. Kontaktní údaje Úřadu na ochranu osobních údajů jsou:

 

Úřad pro ochranu osobních údajů
plk. Sochora 27
170 00 Praha 7
tel. č.: 234 665 111
web: http://www.uoou.cz

8.    Uplatnění práv subjektů údajů společnosti Tattoo Mija.

Jednotlivá práva uvedená v čl. 7 tohoto informačního dokumentu mohou subjekty údajů uplatnit u správce, společnosti Tattoo Mija buď e-mailovou zprávou na adresu: info@tattoomija.cz.

Žádosti subjektů údajů je společnost Tattoo Mija povinna vyřešit nejpozději ve lhůtě 1 měsíce ode dne přijetí žádosti. V odůvodněných případech zejména s ohledem na rozsah žádosti je společnost Tattoo Mija oprávněna lhůtu k vyjádření prodloužit na 2 měsíce, o nutnosti prodloužení společnost Tattoo Mija subjekt údajů včas informuje.

Dokument je pravidelně aktualizován, datum poslední aktualizace 3. 2. 2019.

bottom of page